SAO LƯU DỮ LIỆU

Peakso cung cấp dịch vụ sao lưu dữ liệu tự cho các hosting, VPS cũng như server của quý khách. Đối với mỗi gói dịch vụ, dữ liệu sẽ được sao lưu và copy ra một đĩa dự phòng an toàn khác trên một máy chủ dự phòng khác, điều này giúp quý khách giảm thiểu các rủi ro về việc mất mát dữ liệu.

Sử dụng dịch vụ này, quý khách cũng có thể yêu cầu Peakso cung cấp dữ liệu của toàn bộ hosting, VPS hoặc server của quý khách tại một thời điểm bất kỳ. Việc cung cấp dữ liệu sao lưu định kỳ cho quý khách được thực hiện bằng cách ghi toàn bộ dữ liệu ra DVD và chuyển giao cho quý khách.

Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các gói Web Hosting

Dịch vụ
Thời gian Biểu phí Ghi chú
US PeakHost 1 Hằng tháng 90.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 180.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 360.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
US PeakHost 2 Hằng tháng 120.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 240.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 480.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
US PeakHost 3 Hằng tháng 150.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 300.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 600.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
VN PeakHost 1 Hằng tháng 90.000   Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 180.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 360.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
VN PeakHost 2 Hằng tháng 120.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 240.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 480.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
VN PeakHost 3 Hằng tháng 150.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 300.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 600.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp

 

Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho Server và VPS

Dịch vụ
Thời gian Biểu phí Ghi chú
Peak VPS #1 Hằng tháng 500.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 1.500.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 3.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
Peak VPS #2 Hằng tháng 900.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 2.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 4.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
Peak VPS #3 Hằng tháng 1.200.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 3.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 5.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
Peak VPS #4 Hằng tháng 1.500.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 3.500.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 6.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
Peak VPS #5 Hằng tháng 1.800.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 5.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 10.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp
Server
(HDD < 250GB)
Hằng tháng 1.800.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tháng
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 02 kỳ liên tiếp
Hằng tuần 5.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng tuần
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 03 kỳ liên tiếp
Hằng ngày 10.000.000 Đồng/Tháng Sao lưu dữ liệu tự động theo chu kỳ hàng ngày
Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa 05 kỳ liên tiếp