Khi dùng Joomla và dùng phiên bản PHP không phù hợp sẽ phát sinh lỗi sau thì dùng giải pháp tạm thời sau nhé. Giải pháp này sẽ tạm thời ẩn đi cảnh báo và trả cho bạn phần nội dung website được sạch sẽ.

Warning Creating default object from empty value in

Giải pháp:

Copy đoạn Code sau:
error_reporting( E_ERROR | E_PARSE | E_CORE_ERROR | E_CORE_WARNING | E_COMPILE_ERROR | E_COMPILE_WARNING );


cho vào ngay dưới dòng "define( '_JEXEC', 1 );" trong file index.php

Cảnh báo sẽ không còn nữa và website chạy rất ngon lành.

Tóm lại tất cả các lỗi khi nâng cấp phiên bản PHP có warnning đều giải quyết được bằng giải pháp trên.