Sau khi khởi động lại VPS của mình tôi gặp trường hợp kết nối được SSH nhưng các dịch vụ không chạy được các dịch vụ trong Kloxo và báo lỗi: "no ip address". Cách khắc phục như sau:

Vào đường dẫn sau để kiểm tra:

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Nhìn thông tin DEVICE:

Nếu DEVICE=eth4 (hoặc khác), không phải là eth0

Hãy copy tập tin ifcfg-eth0 thành ifcfg-eth4 và kiểm tra trường sau:

DEVICE=eth4
BOOTPROTO=static
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPADDR=130.77.88.99
NETMARSK=255.255.255.192
GATEWAY=130.77.88.1

Khởi động lại hệ điều hành bằng lệnh: reboot

Login vào Kloxo: admin — Servers — localhost — {IP Addresses}

Nếu bạn vẫn chưa thấy dòng:

eth4___localhost     static     130.77.88.99     255.255.255.192     130.77.88.1     Ethernet     localhost

hãy bấm vào "Re Read IPaddress" và kiểm tra lại lần nữa.

Nếu vẫn chưa hoạt động. Hãy chạy lệnh

# service network restart
# service kloxo restart

Kiểm tra lại.